70 miljoner kronor till projekt inom värme och kyla

Publicerad: 2 Jul 2021
Energimyndigheten har beslutat att ge stöd till 24 projekt inom forskning- och innovationsprogrammet Termo. Projekten inkluderar såväl tidig forskning som projekt där resultaten kan nå en tillämpning eller marknad relativt snart.

Värme och kyla utgör en betydande del av Sveriges energisystem. Genom ny kunskap och innovation kan värme- och kylasektorn bidra till att utveckla energisystemet mot ett hållbart samhälle och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Projekten som får stöd genomförs inom olika fokusområden, som till exempel:

- Kunskap och lösningar kring termisk energilagring för ett flexibelt och robust energisystem
- Resurseffektiv tillförsel, flexibel användning och ökat energiutbyte mellan olika användare, prosumenter och producenter
- Lösningar så att värme och kyla undviker topplastproduktion och ökar kapaciteten i näten
- Alternativa lösningar som minskar användningen av växthusgaser i köldmedier.

Projekten drivs av olika aktörer såsom offentlig sektor, företag, akademi och institut och i de flesta projekt sker ett nära samarbete mellan olika aktör.  

– Just växelverkan mellan till exempel akademi och företag gör att hela värdekedjan höjer sin forskningsnivå och kan leda till att Sverige tar en tätplats på den internationella arenan, säger Sofia Andersson, programansvarig på Energimyndigheten.

Stort intresse för djupgeotermi och vätgas
Intresset inom djupgeotermiområdet har växt under senare tid. Ett exempel på projekt som fått stöd är Göteborg Energi AB som tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning och Göteborgs universitet kommer att genomföra en provborrning för att samla in kunskap inför framtida energiutvinning genom djupgeotermi.

Ett annat aktuellt område för energisystemet just nu är vätgas, och RISE ska i nära samverkan med Mälardalens Högskola, flera energibolag och Siemens undersöka möjligt samspel mellan vätgas och värmesektorn. Projektet förväntas bidra med kunskap kring möjligheten att producera el via vätgas och använda de värmeförluster till fjärrvärme eller andra processer som kräver värme. På så sätt kan kostnads- och resurseffektiviteten öka i processen.

Ytterligare ett projekt syftar till att utveckla lokala energisystem där handel av värme och kyla sker mellan olika fastighetsägare och som ska resultera i minskad total energianvändning. Projektet har ett tvärvetenskapligt angreppssätt där även etiska, affärsmässiga och legala aspekter inkluderas. Tornet Fastighetsutveckling AB driver projektet med ett konsortium med bred kompetens som tillför olika perspektiv till projektet.

Innovationskluster
För att accelerera innovationstakten stöds fyra innovationskluster inom Termo. Innovationsklustren är forum för samverkan och har den gemensamma målsättningen att öka innovationskraften inom värme- och kylaområdet. Inom klustrens samlas aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor med syfte att aktörerna ska hitta nya innovativa idéer, använda forskningsresultat på framtidens värme- och kylamarknader och främja nya samarbeten. De fyra klustren verkar alla inom värme- och kylaområdet och har olika fokus som kompletterar varandra. 

Om programmet Termo
Programmet Termo syftar till att stödja forskning och innovation som tar fram ny kunskap och kompetens så att nya innovativa lösningar kan utvecklas och spridas såväl i Sverige som på en global marknad. Inom programmet tas även kunskap fram kring användning av värme och kyla och hur styrmedel och policy kan användas för att utveckla området. Programmet har pågått sedan 2018 och cirka 70 projekt har totalt startats under perioden. 

Annons
3 Okt, 2022
Interclima
Paris, Frankrike
3 Okt, 2022
Interclima
Paris, Frankrike
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
17 Nov, 2022
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Stockholm, Sverige
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi Ny annons
  • AQS Produkter
  • Dahl knapp 2022-09
  • Ahlsell
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se