Fungerar den obligatoriska ventilationskontrollen i praktiken?

Publicerad: 29 Jun 2017
Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n, infördes 1991 med syfte att förbättra inomhusklimatet i byggnader. Kontrollen omfattar de flesta typer av lokaler och flerbostadshus, och görs både innan lokalen tas i bruk och därefter var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem. Sedan 2006 ingår det även i den återkommande besiktningen att undersöka vilka åtgärder som kan göras för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att försämra inomhusklimatet.

Inom projektet ”Moderniserad ventilationskontroll” som leds av Rise har man gjort intervjustudier för att ta reda på hur OVK:n fungerar, uppfattas och används. Man har också frågat om vilka hinder och möjligheter som finns med OVK:n. Utifrån detta har projektet tagit fram förslag för hur OVK:n skulle kunna moderniseras för att ge en bättre innemiljö, och för att verkligen minska energianvändningen i byggnaden.

De som intervjuats inom projektet är överens om att OVK:n behövs i någon form, men att det finns brister i nuvarande tappning. För att få OVK:n att fungera bättre lyfts bland annat följande förslag fram:

Möjlighet för kommunerna att ta ut avgift för handläggning av OVK-ärenden
Inkludera den nuvarande verksamheten och den faktiska innemiljön i byggnaden på ett bättre sätt i OVK:n, och inte enbart kontrollera att ventilationen uppfyller kraven som ställdes när systemet togs i bruk.
Ett enhetligt protokoll med ett nationellt register som möjliggör statistik och uppföljning.
Tydliga och samstämmiga krav i lagstiftning (Bygglagstiftning, Miljöbalken, Arbetsmiljölagstiftning) avseende behovs- och närvarostyrning, avstängd/reducerad ventilation m.m.
Möjlighet för OVK-kontrollanten att utföra efterbesiktning för uppföljning av åtgärder.
Höja miniminivån på energisparåtgärder, eftersom detta hanteras väldigt olika och nivån varierar kraftigt.

– Statusen på OVK:n behöver höjas rejält! Till exempel genom att få tillsynen från kommunerna att fungera, säger Lars Friskopp, Fastighetsförvaltare på Fabs AB i Alingsås.

Av de synpunkter som lyfts fram, så kan det konstateras att det i nuläget finns tydliga brister i OVK:n. I förlängningen kan detta innebära, om OVK:n inte förändras och de brister som finns åtgärdas, att berättigandet för OVK:n minskar.

– Det är tråkigt att OVK:n inte fungerar på ett bra sätt. Det skulle behövas mycket mer åtgärder på ventilationen, både för att minska energianvändningen och förbättra innemiljön, påpekar Kristina Fyhr, projektledare på Rise.

Kristina Fyhr berättar också att man nu försöker sprida de förslag som projektet tagit fram, bland annat genom att delta på den kommande Almedalsveckan.
– Kom och träffa deltagare i projektet i Almedalen! Onsdagen den 5 juli kl 10 blir det seminarium om OVK och skolan i Svensk Ventilations monter. 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • knapp
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • Bravida
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se